CARACTERÍSTIQUES LLENGUA VALENCIANA

Com totes les llengües, la llengua valenciana també té unes característiques pròpies i típiques en la seua ortografia. Ací ensenye uns eixemples d’estes distintes característiques en l’us de la llengua valenciana. Per a més informació pot visitar l’apartat “Ortografia de la llengua valenciana” de la web de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

 

 

La CH valenciana. Se pot comprovar que esta caracteristica tan tipica de la llengua valenciana ya s’usà en el romanç valencià fa 1000 anys. En valencià sempre s’ha escrit en CH el fonema africat palatal sort.

chaval Chilches chispa chunga Muchamel charrar fardacho chicotet orchata chirlo carchofa chòfer archiu carchot Chella facha chona bochí borracho chiste clochina choc Corachá chop chocolate chiringuito acachar chulla Orcheta churra chuplar flecha acha racha mecha chica chistera coche China chiular Chile chavo Barcheta Bechí Chert Chirivella Chodos Chiva Chestalgar Chulilla Chest Lluchent Portichol Benitachell Vilamarchant chafar chalar chacal choc chufa ¡Che! puncha chiquet

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana no s’utilisa TG, s’utilisa la G! Uns eixemples de l’us de la G en la llengua valenciana ací.

mege viage homenage fege massage ferrage llinage MONGÓ parage herege rellonge garaig juge ultrage hostage formage corage ROGLÁ I CORBERA afegir

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana no s’utilisa TJ, s’utilisa la J! Uns eixemples de l’us de la J en la llengua valenciana ací.

pluja plaja desijos ventaja suja mija jujar mijà llonja pijor mijanit desijat enujar polija llejor enujat homenajar ventajós allojament desijable desencorajador correja

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana no s’utilisa TZ, s’utilisa S o C! Uns eixemples de l’us de S o C en la llengua valenciana ací. En valencià, TZ únicament s’usa en algunes paraules en que sona “T-Z” com en dotze, tretze, setze,…

vocalisar llegalisar realisacio autorisat realisar ionisar horisó almagasén bocina cotisar polemisar polarisat poetisar paralisar organisar maximisar localisar utilisar exorcisar finalisar

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana no s’utilisa TLL, s’utilisen L o LL! Uns eixemples de l’us de L o LL en la llengua valenciana ací.

rollo billet bolletí tilde mòle velatori velar armela rallador molura enrollat bolleta armeler velada subrallat esguitar desenroll tildar bula

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana no s’utilisa MPT, s’utilisa NT! Uns eixemples de l’us de NT en la llengua valenciana ací.

pronte conte tentat exent atent tanteig síntoma suntuós reconte atentat assunt tentació presuntiu deconte asintòtic contagotes contabilisar

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana no s’utilisa la terminació ESA, s’utilisa EA! Uns eixemples de l’us de la terminació EA en la llengua valenciana ací.

llegea realea naturalea noblea destrea tristea fortalea delicadea riquea bellea durea perea deixadea proea grandea sutilea purea gentilea franquea altea

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana no s’utilisa l’increment incoatiu en EIX, ESC o ISC, sino en IX i IXC! Uns eixemples de l’us d’IX i IXC en la llengua valenciana ací.

!Vixca¡ naixc naix naixem naixeu naixquen creixc creix creixem creixen servixc servix servixen aclarixc vixc patixc patix patixen partixc partix partixen assistixc acodixc seguixc seguix seguixen seduïxc oferixc oferixquen destituïxc transferixc reunixc dividixc dividix dividixquen contribuïxc dirigixc

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana en molts casos no s’utilisa la I, sino la Y! Uns eixemples de l’us de la Y en la llengua valenciana ací. Les regles de l’us de la Y són, en posició inicial de la paraula davant d’un vocal, en el dígraf NY, davant de -ecc-, -ect- en les paraules proyecte i derivats, al final de la paraula en els noms de pobles i llinages que la tenen per tradició.

ALBORAYA yo ya ALCOY AYELO DE MALFERIT ALDAYA ARANYOL AYORA BENIFAYÓ MONTROY AYACOR yat yayo yaya yodo yogurt yuca proyecte trayecte proyectil proyecció

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana no s’utilisa la L geminada, L·L. Solament s’utilisa la L! Uns eixemples de l’us de la L en la llengua valenciana ací.

película colecció colege célula colega bèlic celo cela anular colocar coliri camil apelar colagen aludir alegar colisió coloquial colapsar celulosa capilar cancelar

En diferència a la llengua catalana, en la valenciana mai s’utilisen terminacions en B, D i G, sino en P, T i C. Uns eixemples de l’us de paraules que terminen en P, T i C en la llengua valenciana ací. Una bona regla nemotècnica per a estes terminacions és: en catalán BoDeGa – en valenciano PeTanCa.

biòlec patòlec meteoròlec radiòlec teòlec cup aljup vert verp nort acort sanc fanc recort Madrit Valladolit Eduart Bellreguart llarc amarc àrap assarp Alfarp Bicorp Sogorp mossàrap sicòlec

Últimas Entradas:

Categories d'Artículs:

Archius:

REGNE

LLENGUA

IDENTITAT

HISTORIA

SENYERA

0 Comentaris

Enviar un comentari

La seua direcció de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats