ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LES COMARQUES DE L’ANTIC REGNE DE VALÉNCIA

Oferim els últims eixemplars de la revista “Comarques Valencianes – Informatiu Cultural Valencià”, de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LES COMARQUES DE L’ANTIC REGNE DE VALÉNCIA. Podeu llegir-los i descarregar-los. Llogicament, tot està escrit en valencià en Normes d’El PUIG.

L’associació Cultural de les Comarques de l’Antic Regne de Valéncia, és una associació que es constituí com a tal l’any 2022 en el clar objectiu de treballar per la difusió i pel conreu de la llengua i de la cultura valencianes.

En ilusió i en fonaments sòlits iniciarem una trayectòria que volem estiga sempre al servici de Valéncia (“la nació de la qual som naturals” parafrasear les paraules de Joanot Martorell en el pròlec del Tirant lo *Blanch) i de les senyes que identifiquen en el poble valencià.

Nos mou, sobre tot, l’ànim de treballar per a conseguir una societat valenciana en la qual puguen cabre tots i que integre les mes diverses sensibilitats, sempre que aço no implique arribar a perdre els propis signes identitaris, que considerém bàsics com a elements definidors de la nostra personalitat.

Una llabor que no pot fer-se d’esquenes al poble valencià, ni sense la seua colaboració; és per això per lo que volem dirigir les nostres accions a tots els valencians en l’intenció de que es sensibilisen de l’importància de prendre consciència clara de lo que com a poble som, per a poder ser protagonistes de la construcció del nostre propi futur.

Als nou vinguts que han decidit per voluntat pròpia formar part de la societat valenciana, des de la consideració que mereixen les seues cultures d’orige i el major dels respectes per la seua llibertat individual, els animem a que s’integren, fent també seus els nostres valors, els nostres símbols i les nostres manifestacions mes genuïnes.

En definitiva, l’Associació Cultural de les Comarques de l’Antic Regne de Valéncia, no renuncia a la tradició, a lo que ha fet que el poble valencià haja segut ell mateix a lo llarc de l’història; com tampoc renuncia a construir un present i un futur en el que seguixca, seguim, sent poble.

En este camí nos trobarém en qui no desprecie lo valencià, en qui no intente suplantar els nostres identificadors culturals i en qui es trobe hereu d’una estructuració social i un esperit cívic que feu del poble valencià una societat lliure, dinàmica i orgullosa, admirable i admirada en els sigles XIV i XV.

La nostra modesta contribució a l’ambiciosa llabor descrita consistix en l’organisació de tertúlies i debats, l’organisació de conferències, activitats formatives i recreatives, i la realisació d’una publicació que esperem complixca en la missió formativa i informativa que li hem assignat.

Jaime Orts i Mascarell

President de l’Associació Cultural de les Comarques de l’Antic Regne de Valéncia i Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana corresponent per Crevillent.

 

Acte de nomenament de Jaime Orts Mascarell com a Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Biografia de Jaime Orts Mascarell en l’enciclopedia valenciana: https://www.lenciclopedia.org/wiki/Jaime_Orts_Mascarell

Acte de nomenament de Jaime Orts Mascarell com a Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Biografia de Jaime Orts Mascarell en l’enciclopedia valenciana: https://www.lenciclopedia.org/wiki/Jaime_Orts_Mascarell

Acte de nomenament de Jaime Orts Mascarell com a Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Biografia de Jaime Orts Mascarell en l’enciclopedia valenciana: https://www.lenciclopedia.org/wiki/Jaime_Orts_Mascarell

Acte de nomenament de Jaime Orts Mascarell com a Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Biografia de Jaime Orts Mascarell en l’enciclopedia valenciana: https://www.lenciclopedia.org/wiki/Jaime_Orts_Mascarell

Acte de nomenament de Jaime Orts Mascarell com a Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Biografia de Jaime Orts Mascarell en l’enciclopedia valenciana: https://www.lenciclopedia.org/wiki/Jaime_Orts_Mascarell

REVISTES

Últimas Entradas:

Categories d'Artículs:

Archius:

REGNE

LLENGUA

IDENTITAT

HISTORIA

SENYERA

0 Comentaris